HCU MCA ENTRANCE 2012

1. PATRIKA

2. NAI DURNIA

3. BHASKAR

4. PUPLIS